Oferta

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Mamy przyjemność przedstawić Państwu przykładowy zakres usług świadczonych przez naszą firmę związanych z zarządzaniem – administrowaniem nieruchomościami:

 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali i ich aktualizowanie,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów, bądź z postanowień ustaw; do obowiązków Zarządcy należy zawieranie umów związanych z realizacją tego zadania poprzez angażowanie dozorcy lub wybór innej formy działania,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków oraz wywozu nieczystości i innych mediów związanych z daną nieruchomością,
 • zapewnienie świadczenia usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
 • zapewnienie i nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, podgrzania ciepłej wody, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej; zapewnienie pogotowia technicznego,
 • zapewnienie usunięcia awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • zawieranie umów o dostawy, roboty, bądź usługi związane z wykonywaniem czynności zarządzania, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
 • uzyskanie numeru REGON, NIP oraz otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną poprzez rachunek bankowy, reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Statystycznym, Skarbowym i Bankiem,
 • otwarcie odrębnego konta bankowego dla funduszu remontowego,
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego w formie planu rzeczowo-finansowego oraz korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • przygotowywanie i obsługa zebrania rocznego wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla wspólnoty mieszkaniowej przed terminem zebrania sprawozdawczego, w tym rozliczanie zaliczek z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną wg stanu na 31 grudnia każdego roku,
 • pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • przygotowywanie pozwów sądowych w przypadku zaległości w opłatach,
 • wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone przez Wspólnotę,
 • wydawanie poświadczeń, bądź zaświadczeń właścicielom lokali celem uzyskania dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • świadczenie dodatkowych usług w zależności od potrzeb Zarządów Wspólnot,
 • druk książeczek czynszowych
 • każda umowa z kontrahentami przygotowana przez zarządzającego przed jej ostatecznym podpisaniem, będzie dostarczona do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu uzgodnienia jej treści..

 

Firma nasza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Koszty wynagrodzenia za zarządzanie wynoszą od 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie.

Do Państwa dyspozycji są dwaj licencjonowani zarządcy nieruchomości:

 •  Mieczysław KOBYLEC /licencja nr 418/
 •  Janusz KOBYLEC /licencja nr 14973/

Z poważaniem

Marek KOBYLEC